УСЛОВИЯ

Общи условия на „Валюми”  ЕООД.

Настоящите условия са в сила от 1.12.2020 година. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас, посетителите и потребителите на услугите, от една страна, и дружеството “Валюми” ЕООД– търговец, предлагащ услугите, от друга предлагащ редица услуги, свързани с различни проекти. Описаните в настоящия документ условия важат за всички направления, обучителни програми и курсове, които Дружеството предлага.
Регистрацията и достъпът до Нашите услуги изискват Вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на услугите, които се предлагат от Дружеството. Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) No 910/2014.
С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис. Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана надлежно на уебсайта на проектите на “Валюми”  ЕООД, като се изменя датата на актуализация в горната част на документа и потребителите следва да бъдат известени на посочените от тях електронни пощи. В случай, че не сте съгласни с която и да е част от Общите ни условия, моля да не генерирате регистрация на уебсайта и да не използвате нашите услуги. Ако продължите да използвате сайта, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:
• Писмено, изпращайки писмо до адреса на управление и упражняване на дейността на Дружествато, а именно гр. София, п.к. 1729 р-н Младост ж.к. Младост 1А, бул./ул. бул. Александър Малинов 33, сграда Кампус Х;
• Попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта https://valueme.bg/
• Чрез електронната поща и телефон, изпращайки съобщение на e-mail адреса:
1. office@valueme.bg , adi@valueme.bg
2. Чрез телефон +359888730015

 1. Дефиниции
  1. „Търговец“, „Дружество“ или „ние“ се отнасят за юридическото лице „Валюми“ ЕООД, ЕИК 205937694 със седалище и адрес на управление област гр. София, п.к. 1729 р-н Младост ж.к. Младост 1А, бул./ул. бул. Александър Малинов 33, сграда Кампус Х, администратори на уебсайта https://valueme.bg/ , който предоставя обучителни онлайн курсове като част от своята търговска или професионална дейност.

Дружеството е сред акредитираните такива в България. „Валюми” ЕООД, ЕИК 205937694, е сертифициран център за организиране и провеждане на обучения,семинари и уебинари с No на лицензия 1092-4288-Q/23.09.2021. „Проектите“ или „Направленията“ на Дружествoтo са обособени сфери, в които се провеждат обучения в направления:
– Неформално образование
– Дигитална трансформация
– Личностно развитие
– Бизнес обучения
– Тиймбилдинг за учители
– Специалициран английски за начинаещи и напреднали;
– езикова подготовка на ниво обслужване на клиенти (мейл кореспонденция и разговорен
етикет);
– Тиймбилдинг обучение за повишаване мотивацията на служителите;
– Тиймбилдинг обучение за сплотяване на екипа;
– Кратка обучителна програма: Как да се социализираме на английски език ?;
– Кратка обучителна програма за повишаване креативността на служителите.

„Потребител/и“, „Курсист/и“ или „вие“ се отнасят за физически лица, които са
регистрирани на уебсайта и се обучават в курс/курсове по горепосочените направления. „Валюми“ ЕООД разполага и с учебен портал с налични разработени онлайн курсове в същите по-горе споменатите направления, подходящи както за лица от 13 до 15-годишна възраст, така и за лица на и над 16- годишна възраст и възразстни на общо основание включително педагогически специалисти, както и за физически лица, които са регистрирани на уебсайта и се обучават в курс/курсове по направленията
– Неформално образование
– Дигитална трансформация
– Личностно развитие
– Бизнес обучения
– Тиймбилдинг за учители
– Специалициран английски за начинаещи и напреднали;
езикова подготовка на ниво обслужване на клиенти (мейл кореспонденция и разговорен етикет);
– Тиймбилдинг обучение за повишаване мотивацията на служителите;
– Тиймбилдинг обучение за сплотяване на екипа;
– Кратка обучителна програма: Как да се социализираме на английски език ?;
– Кратка обучителна програма за повишаване креативността на служителите.

 1. Регистрация и Заявка на курс
  Преди потребителите да бъдат обвързани с клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството предоставя достъп до настоящите Общите условия на разположение на Потребителите както на сайта, така и по време на регистрацията си на официалните сайтове. Дружеството предлага на своите курсисти услуги по обучение в горепосочените направления. За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на едно от направленията на Дружеството.
  Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:
  • потребителско име, имейл адрес и парола;
  • деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Условията за поверителност на личните данни (Политика за защита на личните данни) чрез поставяне на отметка в съответните полета. Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на курсиста с цел достъп до услугите на Дружеството. Направеното публично предложение се счита за прието от съответния Курсист със записването му към съответния курс за обучение, предлаган в едно от горепосочените направления.
  Съответното Дружество изпраща е-mail съобщение за потвърждаване записването за обучение на Курсиста, който е-mail се изпраща на посочения от Курсиста електронен адрес.
  Клаузите на настоящите Общи условия представляват неразделна част от приетото публично предложение. Неразделна част представляват също и тарифата за такси за обучение на Курсистите в учебния портал на “Валюми” ЕООД, а също и информацията относно вида, графика на обучение и издаването на сертификати на съответния Курсист /при деца до 14-годишна възраст –родител или настойник на Курсиста/. Деца и лица до 16-годишна възраст могат да се обучават в курсове по всички направления , като услугата се предлага от „Валюми“ О ЕООД, ЕИК 205937694.
  При регистрация към едно от направленията и преди записване за съответен курс, Дружеството не събира данни за възрастта на потребителя. Поради тази причина, настоящите Общи условия са приложими спрямо дейността на Дружеството във връзка с предлагането на обучения по горепосочените направления.

III. Такси за обучение
Таксите за обучение на всяко едно от направленията на Дружеството са посочените на официалния сайт в меню курсове: https://valueme.bg/categories Таксите за обучение могат да бъдат заплатени по банков път, Epay и Изипей. При онлайн покупка с карта е необходимо да се регистрирате. Трансакциите/ плащанията в нашата платформа се извършват в български левове (BGN). Таксите за обучение, представени на официалния сайт, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от Курсиста.

 1. Методи за плащане

След регистрация като Курсист и избор на желаното обучение/курс, трябва да изберете един от следните методи за плащане:
• Плащане през системата на Epay.bg – за повече информация за създаване на акаунт и извършване на плащания през системата, моля посетете https://www.epay.bg/;
• Плащане с кредитна/дебитна карта – при избор на плащане с кредитна/дебитна карта, ще се отвори платежна страница, където въвеждате данните на вашата карта – вид карта, номер на карта, валидност и CVV2/CVC2 код – последните три цифри от номера, изписан в полето за подпис на картата. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. Приемаме следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При плащане с карта парите се удържат при трансакция „Покупка (PURCHASE)“ – веднага.
• За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:
– Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;
– Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2). Лица под 15-годишна възраст, които желаят да заплатят за курс, е необходимо да го направят през декларация за информирано съгласие от родите/настойник и ако притежат ученическа дебутна карта.
– В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
• При вече направено плащане, но все още клиентът не е достъпил услугата за периода от 24 часа и поиска отказ от сумата за нея,тя  се възстановява. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 3 работни (дни). В случай, че клиентът вече е достъпил услугата, сумата не се възстановява.
• При вече заявен абонамент месечен или годишен, но все още клиента не е достъпил услугата, ползвайки представителни елементи от нея в рамките на безплатния период от 30 дни и поиска отказ от абонамент, то се анулира автоматично” преди да изтече безплатния период на абонамнета. Абонаментът се прекратява със заявка от клиента по всяко време след изтизане на безплатния период на ползване.

 1. Оценяване и сертифициране
 • Удостоверение се издава след успешно завършване на единичен курс с постигнат определен брой верни отговори от посочения от общия брой за курса.;
  • След всеки успешно преминат курс, участниците (лица на и над 16-годишна възраст) получават държавно признат „Удостоверение за преминат курс“, както и приложение, валидно на територията на целия Европейски съюз.
 1. Права на интелектуална собственост

По време на обучението в „Валюми” ЕООД, Куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, търговски марки и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, Курсистът може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели, а именно за обучението си в „Валюми” ЕООД. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Дружеството и лицата/автори на курсовете.
Уебсайтът https://valueme.bg/ принадлежи и се администрира от Дружеството.
Горепосочените правила важат и за базите данни на уебсайтовете, които са обект на защита съгласно Директива 96/9/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни.