ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информация за администратора на лични данни:
фирма Валюми ЕООД относно събирането, обработването и съхранението на
лични данни на физически лица.
Във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита
на личните данни на 25 май 2018г и според Раздел III.
Администратор на лични данни и обработващ лични данни (Нов – ДВ, бр. 17 от 2019
г.) от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ чл. 59. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2019
г.) (1) Администраторът на лични данни, като отчита естеството, обхвата, контекста и
целите на обработването, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица,
прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в
състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с този закон. При
необходимост тези мерки се преразглеждат и актуализират от същия такъв..
I. Данни за дружеството:

1. Наименование: Валюми ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: София, п.к. 1729
р-н Младост ж.к. Младост 1А, бул./ул. бул. Александър Малинов 33, сграда
Кампус Х
3. Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1574
р-н Слатина, бул./ул. Шипченски проход No 65, ет. 5, ап. 1
4. Данни за контакт:
e-mail: office@valueme.bg тел. 0888730015, https://valueme.bg/
5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност No BG205937694
II. Категории лични данни, които дружеството събира и за какви цели:
Дружеството събира ЕГН и обикновени лични данни (имена, адрес, електронна поща,
телефон и т.н.).
Личните данни, които се събират, съхраняват и обработват са за конкретна цел,
например:
1. За кандидатстване за работа предлагана от дружеството, за сключване,
изпълнение и данъчно отчитане на трудови и граждански договори с физически
лица, се събират, съхраняват и обработват, следните лични данни: три имена,
постоянен адрес , пощенски код на постоянния адрес, подпис, ЕГН, данни от
лична карта, номер на банкова сметка, образование, квалификация, трудов стаж,
професионален опит, телефонен номер, e-mail.
2. За продажба или покупка на стоки/услуги на или от физически лица,
дружеството сключва договори, издава – фактури, протоколи, гаранционни
карти, проследява плащания по банков път, осчетоводява данъчна документация,
декларира приходи, разходи и платено и начислено ДДС, затова събира,
съхранява и обработва следните лични данни: три имена, постоянен адрес,
подпис, ЕГН, данни от лична карта, телефонен номер, e-mail.
3. За рекламиране на свои продукти/услуги дружеството изпраща оферти,
бюлетини и друга маркетингова информация, затова събира, съхранява и
обработва: телефон и e-mail на физически лица.
4. За провеждане на обучения/конференции на педагогически и други специалисти
– физически лица, дружеството издава фактури, проследява плащания по банков
път, издава удостоверения по образец на Министерството на образованието и
науката, затова събира, съхранява и обработва следните лични данни: три имена,
дата и място на раждане, рег. номер на диплома, ЕГН, номер на банкова сметка,
телефонен номер, e-mail, подпис.
III. Категории получатели на лични данни извън дружеството и предаване на
данни в трети страни извън ЕС:
• Данните по т. II. 1. се предават на НОИ, НАП, счетоводна фирма
• Данните по т. II. 2. се предават на НАП, счетоводна фирма
• Данните по т. II. 3. се предават на платформа за масово изпращане на
електронни съобщения, до която достъпът е защитен с потребителско име и
парола на дружеството.
• Данните по т. II. 4. се съхраняват в облачното пространство на дружеството
Google Business Workspace, до което достъпът е защитен с потребителски имена
и пароли на служителите.
IV. Срок за съхранение на данните:
• Данните по т. II. 1. се съхраняват от 3 до 50 години, според разписаните в
законодателството на Р. България срокове
• Данните по т. II. 2. се съхраняват 15 години;
• Данните по т. II. 3. се съхраняват според желанието на физическото лице-субект
на данните: за срок от даването на съгласие до изпълнение на писмено искане за
изтриването или пренасянето им
• Данните по т. II. 4. се съхраняват 15 години.
V. Предоставянето на лични данни – задължително по закон или договорно
изискване. Последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.
• Предоставянето на данните по т. II. 1., по-конкретно: ЕГН, три имена, постоянен
адрес, данни по лична карта, банкова сметка и подпис се изискват по закон,
останалите описани данни са договорно изискване на дружеството с цел
комуникация със субекта на данните и събиране на информация за неговите
знания и умения. Ако данните по т. II. 1., не бъдат предоставени от субекта на
данните, дружеството няма да сключи с него нито трудов, нито граждански
договор.
• Предоставянето на данните по т. II. 2., по-конкретно: три имена се изискват по
закон за издаване на фактура, гаранционна карта, протокол при
продажба/покупка на стоки/услуги от физическо лице. Ако освен фактура, се
сключва и договор за покупка/продажба на стоки/услуги, тогава се изискват
освен три имена – постоянен адрес, подпис, ЕГН, данни от лична карта,
телефонен номер, e-mail – тези данни са необходими при предявяване на
претенции пред съда и за комуникация със субекта на данни. Част от данните за
договор се изискват по закон, а останалите са договорно изискване. Ако за
сключване на договор, не бъдат предоставени изискваните лични данни, договор
няма да бъде сключен.
• Предоставянето на данните по т. II. 3. не е задължително по закон и не е
договорно изискване. То е по желание и след получено съгласие от физическото
лице-субект на данните. Ако не бъдат предоставени, субектът на данните няма да
получава оферти, бюлетини и друга маркетингова информация от дружеството.
• Предоставянето на данните по т. II. 4., по-конкретно: три имена, дата и място на
раждане, рег. номер на диплома се изискват по закон, съгласно шаблона на МОН
за издаване на удостоверения и ако не бъдат предоставени, удостоверение няма
да бъде издадено.
VI. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране на физически
лица
Не е приложимо за дружеството.
VII. Конкретни права на субектите на данните и реда за упражняването им:
1. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
2. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се
обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок
на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били
събрани и др.);
3. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между
дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
4. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин
на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран,
широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически
осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един
администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни,
предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и
събрани от неговата дейност.
5. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната
ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови
основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и
свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
6. Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо
профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го
засяга в значителна степен
7. Заявленията, съдържащи искания от физически лица за упражняване на правата
им като субекти на лични данни, се приемат на пощенския или електронен адрес
за контакт с дружеството като се разглеждат и отговарят в едномесечен
срок. Заявления, които не са изготвени и изпратени според изискванията на
ЗЗЛД, няма да бъдат разглеждани.
VIII. Право на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда:
1. Комисията за защита на личните данни е единственият надзорен орган в Р.
България, който е отговорен за защита основните права и свободи на физическите
лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните
данни в рамките на Европейския съюз.
За подаване на жалби до КЗЛД:
Адрес: бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 гр. София, тел. 02 915 3580; факс 02 915 3525;
e-mail: kzld@cpdp.bg Website: http://www.cpdp.bg/
Комисията може да сезира съда за нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Всеки субект на данни може да обжалва действия и актове на администратора и
обработващия по съдебен ред пред съответния административен съд или пред
Върховния административен съд по общите правила за подсъдност, при
нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.